Ban Tài chính

LÃNH ĐẠO BAN

NHIỆM VỤ

Quản lí Chi – Tiêu của Liên chi Hội