Ban Truyền thông

LÃNH ĐẠO BAN

NHIỆM VỤ

Thực hiện Công tác Truyền thông
Quản lí trang web, fanpage Liên chi Hội