DHAV13D

BAN CÁN SỰ LỚP:
Chi hội trưởng:
Đào Nguyễn Ngọc Hân
Chi hội phó:
Bùi Thế Công
Bí thư: 
Cao Hoàng Yến
Phó Bí thư: 
Mai Thị Lài
Giảng viên chủ nhiệm: 
ThS. Nguyễn Văn Nha