Các hoạt động của Liên chi Hội Sinh viên Khoa Ngoại ngữ

       Bạn muốn tham gia những hoạt động do Liên chi Hội Sinh viên Khoa Ngoại ngữ tổ chức??? Hãy chọn đúng chuyên mục mà bạn muốn tham gia!!!

      Liên chi Hội Sinh viên Khoa Ngoại ngữ rất mong bạn sẽ tham gia cùng Liên chi Hội trong thời gian tới.

People illustrations by Storyset