TÀI LIỆU HỎI – ĐÁP VỀ CÁC VĂN KIỆN HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII (DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN, HỘI VIÊN CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI VÀ TUYÊN TRUYỀN TRONG NHÂN DÂN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *