BAN CHẤP HÀNH ĐƯƠNG NHIỆM

NHIỆM KỲ 2020 – 2022

Nguyễn Thị Hà Thương

Ủy viên Ban Thư ký

Nguyễn Công Tuấn Nghĩa

Liên chi Hội phó

Vũ Đức Trọng

Liên chi Hội Trưởng

Trần Thị Thử

Liên chi Hội phó

Hồ Quốc Huy

Ủy viên Ban Thư ký

Phan Hữu Nghĩa

Ủy viên Ban Chấp hành

Lê Hoàng Gia Bảo

Ủy viên Ban Chấp hành

Trần Lê Diệp Huỳnh

Ủy viên Ban Chấp hành

Hồ Nguyễn Nhạc Khương

Ủy viên Ban Chấp hành

Trần Tiến Trọng

Ủy viên Ban Chấp hành

Lê Thị Xuân Quyên

Ủy viên Ban Chấp hành

Đỗ Thị Thúy Vy

Ủy viên Ban Chấp hành

Nguyễn Triệu Như Tuyền

Ủy viên Ban Chấp hành

Lê Trần Minh Hương

Ủy viên Ban Chấp hành

Huỳnh An Khang

Ủy viên Ban Chấp hành

__________________________________

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2018 – 2020