BAN CHẤP HÀNH ĐƯƠNG NHIỆM

NHIỆM KỲ 2020 – 2022

Vũ Đức Trọng

Liên Chi Hội Trưởng

Nguyễn Công Tuấn Nghĩa

Liên Chi Hội Phó

Nguyễn Thị Hà Thương

Uỷ Viên Ban Thư Ký

Trần Thị Thử

Liên Chi Hôi Phó

Hồ Quốc Huy

Uỷ Viên Ban Thư Ký

Phan Hữu Nghĩa

Ủy viên Ban Chấp Hành

Lê Hoàng Gia Bảo

Ủy viên Ban Chấp Hành

Trần Lê Diệp Huỳnh

Ủy viên Ban Chấp Hành

Hồ Nguyễn Nhạc Khương

Ủy viên Ban Chấp Hành

Trần Tiến Trọng

Ủy viên Ban Chấp Hành

Lê Thị Xuân Quyên

Ủy viên Ban Chấp Hành

Đỗ Thị Thúy Vy

Ủy viên Ban Chấp Hành

Nguyễn Triệu Như Tuyền

Ủy viên Ban Chấp Hành

Lê Trần Minh Hương

Ủy viên Ban Chấp Hành

Huỳnh An Khang

Ủy viên Ban Chấp Hành

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2018 – 2020

Hồ Văn Thái

Liên Chi Hội Trưởng

Nguyễn Võ Quang Thịnh

Liên Chi Hội Phó

Hà Thị Ngọc Điệp

Liên Chi Hội Phó

Nguyễn Phương Thy

Ủy Viên Ban Thư Ký

Lê Nguyễn Minh Thư

Ủy Viên Ban Thư Ký

Trần Đức Trọng

ủy viên Ban Chấp Hành


Nguyễn Thị Thanh Nhung

ủy viên Ban Chấp Hành

Trần Nguyễn Huỳnh Như

ủy viên Ban Chấp Hành

Nguyễn Thị Thu Hiền

ủy viên Ban Chấp Hành

Trần Thị Ngọc Diệu

ủy viên Ban Chấp Hành

Nguyễn Tô Yến Nhi

ủy viên Ban Chấp Hành

Nguyễn Thị Thủy

ủy viên Ban Chấp Hành

Nguyễn Trâm Anh

ủy viên Ban Chấp Hành

Lê Diệp Phương Uyên

ủy viên Ban Chấp Hành

Bùi Hoàng Thy

ủy viên Ban Chấp Hành