BAN XUNG KÍCH & TÌNH NGUYỆN

Lê Hoàng Gia Bảo

Trưởng Ban

Nguyễn Thị Hà Thương

Phó Ban

Phan Đình Quốc

Thành viên

Võ Thị Hồng Nhi

Thành viên

Lê Quỳnh Trâm

Thành viên

Hoàng Thị Thùy Dương

Thành viên

Đặng Ngọc Thường

Thành viên

Nguyễn Thị Ngọc Tường

Thành viên

Bùi Thị Lan Anh

Thành viên

Huỳnh Thị Phương Bảo

Thành viên

Nguyễn Duy Thanh

Thành viên

Nguyễn Thị Trà Giang

Thành viên

Nguyễn Kim Oanh

Thành viên

Vũ Vân Anh

Thành viên

Đỗ Thị Kim Phụng

Thành viên

Lâm Yến Nghi

Thành viên

Vương Khánh Tuân

Thành viên

Phan Thị Kim Anh

Thành viên

Hồ Thị Kiều Trang

Thành viên

Trà Thị Xuân Nguyên

Thành viên

Đặng Hữu Tính

Thành viên

Nguyễn Võ Nhật Trường

Thành viên